Wat zijn de plannen voor het nieuwe schooljaar?

Hoe kijken we terug op dit schooljaar?

Sarkonscholen en het schoolbestuur werken samen aan de goede kwaliteit van het onderwijs. Door auditteams, schoolbesprekingen en collegiale consultaties wordt de kwaliteit op de Sarkonscholen getoetst aan de uitgangspunten van ’Leren met LEV’ (https://www.windwijzer.nl/pg-31870-7-122122/pagina/leren_met_lev.html) en de wettelijke kaders. Op De Windwijzer is de schoolleiding samen met de interne begeleider is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg.

 

Werken met professionele leergroepen

#TeamWindwijzer werkt in professionele leergroepen aan verschillende kwaliteitsdomeinen. Aan de hand van de ambities, zoals omschreven in De schoolkoers ‘Leren met LEV’, werken deze leergroepen aan het verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit. Een onderdeel hiervan is het geven en ontvangen van feedback naar aanleiding van collegiale consultaties. Wij werken met de volgende leergroepen die zijn gekoppeld aan de doelen uit de schoolkoers 2020-2024:

Schoolklimaat en de zeven gewoonten: De kinderen geven zichzelf richting met behulp van The Leader in Me. Met een gemeenschappelijke taal en cultuur creëren wij een prettig schoolklimaat, waarin kinderen op effectieve wijze leren van en met elkaar.

Lerend spelen: In de onderbouw leren de kinderen door spel vanuit welbevinden en betrokkenheid. Wij leren in een rijke leeromgeving, waarbij het accent ligt op de taal- woordenschatontwikkeling.

Didactisch handelen midden- en bovenbouw: De kinderen nemen invloed op het eigen leerproces m.b.v. Snappet. Kinderen werken groepsoverstjjgend en krijgen instructies op betrokkenheidsniveau. De nadruk ligt op taal- en burgerschapsontwikkeling. De kinderen werken met activerende werkvormen. De medewerkers begeleiden kinderen op coachende wijze en geven en ontvangen taakgerichte feedback. De opbrengsten voor technisch en begrijpend lezen worden hierdoor vergroot.

Toekomstgericht onderwijs: De kinderen leren kennis en vaardigheden van het nieuwe onderwijscurriculum. Wij werken hierbij samen met de kansen en mogelijkheden uit de omgeving.

 

Evaluatie 2021/2022 en schooljaarplan 2022/2023

Aan het eind van het schooljaar evalueert het schoolteam het onderwijskundig beleid. Dit wordt beschreven in het schooljaarverslag. (https://www.windwijzer.nl/content/31870/download/clnt/101805_2021-2022_-_Sarkonschool_De_Windwijzer_-_Jaarverslag_(3).pdf) Per schooljaar maakt het team een jaarplan (https://www.windwijzer.nl/content/31870/download/clnt/101806_2022-2023_-_Sarkonschool_De_Windwijzer_-_jaarplan.pdf), met acties die voortkomen uit het schoolplan. De school maakt een jaarplan met een  ’plan-on-one-page’. 

Screenshot 2022-07-04 16.55.43 Screenshot 2022-07-04 16.55.43